Menu Close

FightAsthma 短信提醒
接收免費短信提醒,攜帶哮喘藥物並在哮喘發作風險高時避免劇烈活動。
提示短信提醒可隨時退訂

發送短信 “chuan” 至
855-213-1076

FightAsthma Danger Text
Receive free text reminders to carry asthma medication and avoid strenuous activities when asthma attack danger is high.
– Text is anonymous and users can subscribe anytime.

Text “asthma” to
855-213-1076

Mensajería de texto peligro FightAsthma
Reciba recordatorios de mensajes de texto gratuitos para llevar medicamentos para el asma y evitar actividades extenuantes cuando el peligro de un ataque de asma sea alto.
– La mensajería de texto es anónima y puede cancelar su suscripción en cualquier momento.

Envíe texto “asma” a 
855-213-1076

FightAsthma Cảnh báo SMS
Nhận tin nhắn SMS nhắc nhở miễn phí mang theo thuốc điều trị hen suyễn và tránh các hoạt động gắng sức khi nguy cơ lên ​​cơn hen suyễn cao.
– SMS ẩn danh và người dùng có thể đăng ký bất cứ lúc nào.

SMS “suyen” tới
855-213-1076

FightAsthma 문자 알림 서비스

천식 위험이 ‘높음’ 단계일 때, 무료 문자 알림을 받아 천식 의약품을 휴대하시고 격렬한 활동을 피하십시오.

– 문자는 익명으로 발신되며 사용자는 언제든 서비스에 가입하실 수 있습니다.

 855-213-1076로 “cheongsig”라고 문자 주십시오.

該工具不能替代專業的醫療建議、診斷或治療。如果您遇到需要立即處理的危及生命的緊急情況,請致電 911 或聯繫您的醫生。您對服務的使用是自願的,並且您同意使用條款

This tool is not a substitute for professional medical advice, diagnosis, or treatment. If you are experiencing a life-threatening emergency that requires immediate attention please call 911 or contact your doctor. Your use of the services is voluntary and you agree to the Terms of Use.

Esta herramienta no sustituye el asesoramiento, el diagnóstico o el tratamiento de un médico profesional. Si está experimentando una emergencia potencialmente mortal que requiere atención inmediata, llame al 911 o comuníquese con su médico. Su uso de los servicios es voluntario y acepta los Términos de uso.

Công cụ này không thể thay thế cho lời khuyên, chẩn đoán hoặc điều trị y tế chuyên nghiệp. Nếu bạn đang gặp trường hợp khẩn cấp đe dọa tính mạng cần được chăm sóc ngay lập tức, vui lòng gọi 911 hoặc liên hệ với bác sĩ của bạn. Việc bạn sử dụng các dịch vụ là tự nguyện và bạn đồng ý với các Điều khoản Sử dụng.

이 서비스는 전문 의료 진찰, 진단, 치료를 대신하지 않습니다. 즉각적인 조치가 필요하거나 생명이 위급한 긴급 상황인 경우, 911로 전화하시거나 의료진에게 문의하십시오.  이 서비스는 개인의 자발적인 이용을 바탕으로 하며 이용 약관의 동의가 요구되어집니다.